Pedagog specjalny

Godziny pracy pedagoga specjalnego

Poniedziałek 10.00-12.30
Wtorek 10.00-12.30
Środa 8.15-12.30
Czwartek 8.30-9.30

10.45-11.30

 

Drogi uczniu, przyjdź do pedagoga specjalnego, jeśli:

–  masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać,
–  nie radzisz sobie z własnymi emocjami,
–  
potrzebujesz pomocy w rozwiązaniu konfliktu,
–  po prostu chciałbyś/ chciałabyś o coś zapytać, porozmawiać.

Zapraszam! Przyjdź – porozmawiajmy i spróbujemy wspólnie znaleźć rozwiązanie Twoich problemów

Drogi rodzicu, przyjdź do pedagoga specjalnego, jeśli:

– obserwujesz niepokojące zmiany w zachowaniu i reakcjach emocjonalnych swojego dziecka,
– chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich relacjach z nim,
– masz pytania dotyczące funkcjonowania swojego dziecka w szkole.

ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY
Justyna Zych

Do zadań i obowiązków pedagoga specjalnego należy w szczególności:
1. Współpraca z nauczycielami lub innymi specjalistami, rodzicami oraz uczniami
w rekomendowaniu dyrektorowi szkoły do realizacji działań w zakresie zapewniania aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły.

  1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły.
  2. Rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów.
  3. Współpraca z zespołem nauczycieli i specjalistów w zakresie opracowywania dokumentacji dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w tym IPET i WOPFU.
  4. Wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w kontekście doboru metod, form pracy, środków dydaktycznych, sprzętu specjalistycznego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych.
  5. Współpraca w zależności od potrzeb z podmiotami i instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodzin.
  6. Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów ale także nauczycielom.

Ważne adresy i telefony

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
ul. Stanisława Staszica 2
26 – 200 Końskie
tel. 41 372 34 00
e – mail: sekretariat@pppkonskie.pl
………………………………………………

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
800 12 12 12
Całodobowy, siedem dni w tygodniu.
…………………………………………………

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie W Końskich  (PCPR)
ul. Spółdzielcza 3
26-200 Końskie
Telefon: (41) 372-84-06
………………………………………………..