Wykaz podręczników i ćwiczeniówek

BIP

BIP

Nasz Patron

Projekt Naucz mnie uczyć się, a osiągnę sukces nr. RPSW,08.03.02-26-0031/16 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych 170 uczniów/uczennic (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) w kontekście potrzeb rynku pracy poprzez zorganizowanie dla nich zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe w okresie od 01.09.2016 do 31.07.2017r. jak również stworzenie w szkole odpowiednich warunków wspomagających indywidualną pracę nauczyciela z uczniem poprzez doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w pomoce edukacyjne. Projekt realizowany będzie w postaci dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych w zakresie: porozumiewania się w językach obcych, kompetencji matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo - technicznych oraz umiejętności uczenia się.

Efektem projektu będzie:

Liczba uczniów którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu - 150
Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie - 170
Liczba szkół i placówek oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych -1
Liczba szkół których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie -1
Wartość projektu: 283 696,25 PLN
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego - 255 326,62 PLN
Opis projektu:
Projektem zostanie objętych 170 uczniów (UCZ) (76 K, 94M) klas I-VI Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Stąporkowie prowadzącej kształcenie podstawowe. Rekrutacja UCZ odbędzie się w oparciu o zasadę szans i niedyskryminacji w tym osób z niepełnosprawnościami.
Główne działania projektowe:

1. Zajęcia matematyczno – przyrodnicze w klasach I - III: „Dziecięce eksperymentowanie w świecie nauki, techniki i przyrody”
2. Zajęcia rozwijające w klasach I -III - „Język angielski uczy i bawi"
3. Zajęcia wyrównawcze z matematyki - „Matematyka wokół nas"
4. Zajęcia rozwijające podstawowe kompetencje naukowo-techniczne - „Młody naukowiec”
5. Zajęcia rozwijające z języka angielskiego - „Język angielski językiem sukcesu!”
6. Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego - „Umiem, rozumiem”
7. Zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Projekt „Naucz mnie uczyć się a osiągnę sukces” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szukaj

Joomla Templates by Joomla51.com